โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาธนาคารครบรอบ 54 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
November 03 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแทนผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาธนาคารครบรอบ 54 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
.
ซึ่งภายในงานทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) สาขาเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญทางศาสนา และจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันออมแห่งชาติ-วันสถาปนาธนาคาร” ในรูปแบบการออมเงิน รวมถึงกิจกรรมโครงการเกษตรกรสุขภาพดีกับทวีสุข เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงินผ่านการออม ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นมากมาย และร่วมอุดหนุนสินค้าในงานตลาดนัด New Gen ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส.ครบรอบ 54 ปีและการก้าวสู่ปีที่ 55 ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท
.
โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) โดยมีพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเองได้
.
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม