เกี่ยวกับเรา

รู้จักโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นโรงพยาบาลภูมิภาคชั้นนำในระดับนานาชาติ

ประวัติโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

     การก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม   มีจุดกำเนิดจากความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ของกลุ่มแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มแพทย์ของโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพฯ ซึ่งมีสัมพันธภาพโดยร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ โดยได้เล็งเห็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่   และเป็นศูนย์กลางของการค้าและการลงทุน ทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ   มีอัตราการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน แต่สถานภาพของการรองรับด้านสาธารณสุข ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในภาคเหนือ  ในแต่ละปีอัตราผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในเมืองเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น  ทำให้จำนวนโรงพยาบาลที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 

     หลายคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถที่จะหาสถานพยาบาลเพื่อการตรวจรักษาทำการวินิจฉัยโรค การรอรับการรักษาและการผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที เพราะขาดแคลนสถานพยาบาลและห้องพักผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพ ทางกลุ่มแพทย์ในเมืองเชียงใหม่และกลุ่มแพทย์จากโรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพฯ จึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นโดยให้ชื่อว่า “ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” โดยเน้นความมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลสูง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยแพทย์ และพยาบาลที่เข้าใจการบริหารของโรงพยาบาล และมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี สมดังวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

 

     โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2534  โดยมีนายชนะศักดิ์   ยุวบูรณ์  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 400 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนกับโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นกว่า 400 ราย ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม 2536

 

     โรงพยาบาลเชียงใหม่  ราม มีความปรารถนาจะให้บริการดูแลสุขภาพที่ดีมาตรฐานสูงในการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน

 

 

พันธกิจ

 • มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการรักษา ด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่เป็นปัจจุบัน และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ให้บริการวินิจฉัย รักษาและสร้างเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิ
 • บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 • สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในองค์กร การดูแลให้บริการและสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนจากปัจจัยภายนอกอย่างรวดเร็ว
 • มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร ตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้รับบริการ การแข่งขันทางธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

 

การรับรอง JCI

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับโลกจาก JCI (Joint Commission International Standard Accreditation) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ให้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั่วโลกประมาณ 200 โรง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้  มาตรฐาน JCI มีเป้าหมายเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย และคุณภาพการรักษาพยาบาล ระดับนานาชาติ รวมถึงการใช้เครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ


7  เหตุผลที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก โดย JCI จากสหรัฐอเมริกา

 1. Science and technology enhance our ability to better diagnose and treatment 
   ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเสริมความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาโรค
 

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้นำเอาเทคโนโลยีทางแพทย์ด้านการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและและหลอดเลือดสมองโดยไม่ต้องผ่าตัด (ในผู้ป่วยบางรายที่ไม่มีข้อจำกัด) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด และยังช่วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลได้อีกด้วย

 • ใช้หุ่นยนต์จัดยาและระบบบาร์โค้ดเพื่อช่วยลดปัญหาจ่ายยาผิดในผู้ป่วยใน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันก่อนจะจ่ายยาถึงมือผู้ป่วย

 • ระบบภาพถ่ายเอกซเรย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) แทนการใช้ film  แบบเดิม โดยแพทย์สามารถขยายภาพ และปรับค่าความเข้มแสงของภาพถ่ายได้ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. Every patient deserves the best possible care and service
   ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับบริการและการดูแลอย่างดีที่สุด

 • Mobile CCU  เปรียบเสมือห้องไอ ซี ยู  เคลื่อนที่ ผู้ป่วยดูแลด้วยบุคลากร ที่มีศักยภาพ พร้อมเครื่องมือแพทย์เทียบเท่าการดูแลผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยหนัก ระหว่างการเคลื่อนย้ายจากบ้านมายังโรงพยาบาล

 • คำนวณอาหารเฉพาะโรค โดยโภชนากร ส่งเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ที่ต้องจำกัดเกลือในอาหารแต่ละมื้อ หรือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำเป็นต้องได้รับแคลอรี ตามความเหมาะสมในแต่วัน

3. Best People
   เรามีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะความสามารถดีเลิศ

 • ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม และวัดผลซึ่งสามารถจับต้องได้ เทียบเท่าประเทศสหรัฐอเมริกา

4. We serve-Patients First
   เรานึกถึงผู้ป่วยก่อนเสมอ

 • โรงพยาบาลพร้อมด้วยทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และวัดการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วย

 • ห้อง Negative Pressure เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น ทำให้มั่นใจว่าผู้ป่วยคนอื่นจะไม่ได้รับเชื้อทางอากาศ

 • ระบบห้องผ่าตัด Positive Pressure ทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อแทรก

5. Work together to achieve higher standards
    เราทำงานเป็นทีมด้วยมาตรฐานระดับโลก

 • ระบบบันทึกรายละเอียดของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย ตามมาตรฐาน JCI ทำให้ทีมแพทย์ที่ร่วมดูแลผู้ป่วยในแต่ละราย สามารถเข้าใจปัญหาของโรค และวางแผนการรักษาที่สอดคล้องในทีม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการักษาสูงสุด

6. Deliver the most effective care based on clinical evidence
   เราส่งมอบการดูแลที่มีประสิทธิภาพบนหลักฐานทางคลินิก

 • ให้การรักษาผู้ป่วยโดยอาศัยหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศแถบตะวันตก

 • ด้วยมาตรฐานความสะอาดของเครื่องมือแพทย์ ด้วยระบบการ Sterile และมีการตรวจสอบด้วย Spore Test เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับการดูแลจากเครื่องมือที่ไม่สะอาด

7. Deliver care that is safe and without error
   เราส่งมอบความปลอดภัยโดยปราศจากความผิดพลาด

 • คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จัดยา จะไม่อนุญาตให้เภสัชกรจ่ายยาที่ผู้ป่วยเคยแพ้ ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแพ้ยาซ้ำ