รพ.เชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก
November 23 / 2023

 

 

 

วันที่ 14 พ.ย. 66 นำโดย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร , พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ประธานทีมนำทางคลินิกเบาหวาน และทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.เชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก ในหัวข้อ “ Know your risk , Know your response” โดย รพ.เชียงใหม่ ราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ เพื่อลดการเกิดโรคเบาหวาน โดยแบ่งองค์ประกอบ เรื่องการเข้าถึงโรคเบาหวานให้ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

 

 

 

กิจกรรมภายในงาน ได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ให้ความรู้ข้อมูลสุขภาพ เรื่อง "โรคเบาหวาน และวัคซีนในผู้ป่วยเบาหวาน" พร้อมด้วย กิจกรรม Meet The Experts ถาม-ตอบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยได้รับเกียรติจาก พญ.รัชดา ศิริวันสาณฑ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์,นพ.กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

.

นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยพยาบาลวิชาชีพ,นักกำหนดอาหาร, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด อาทิ กินอย่างไรให้ห่างไกลจากเบาหวาน , การรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวาน , การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน และวิธีการดูแลเท้าตนเอง โดยมีทีมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด

.

ในส่วนของช่วงบ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในเรื่อง"เส้นทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบองค์รวม" โดยมีพยาบาลวิชาชีพ และสายวิชาชีพทางการแพทย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม สามารถนำไปช่วยดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#รงพยาบาลเชียงใหม่ราม

#World_Diabetes_Day