โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
December 06 / 2017

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาดูงานระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  โอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดยมีคุณพรชนน บุษบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง ตัวแทนกรรมการบริหาร และ คุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ให้การบรรยาย แนะนำการบริการ พร้อมพาเยี่ยมชมโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และโครงการศูนย์การแพทย์เชียงใหม่ ราม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา