โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้แก่โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่
November 05 / 2018

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้แก่โรงเรียน

            โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพแก่เยาวชนในกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และตระหนักถึงการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา มุ่งเน้นการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นการให้ความรู้เชิงป้องกัน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในโอกาสนี้ ได้รับความร่วมมือ จากผอ.วรทัศน์ บุญโครต ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และคณะนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่  ให้การต้อนรับ

             โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนวชิรวิทย์ จัดกิจกรรมฟิตแอนด์เฟริ์ม  โดยมี นักกำหนดอาหารและแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมให้การบรรยายมอบสาระความรู้ด้านภาวะโภชนาการ และประเมินภาวะสุขภาพแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่  ภายในกิจกรรม ได้มีการตอบข้อซักถามและนักเรียนได้รับความรู้ที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561