โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
October 31 / 2019

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

 

 

                  โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดยมี คุณณรงค์ กลิ่นหอม หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เพียรชัย คำวงษ์ และคุณนิภาพร ทองหลอม อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโดยใช้ธาราบำบัด( Hydrotherapy )  การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมธาราบำบัด ซึ่งช่วยในการรักษาฟื้นฟูผู้ปวยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อเฉียบพลันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพและผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ไปจนถึงผู้ที่มีอาการปวดข้อหรือปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อีกทั้ง ให้ข้อมูลและแนะนำศักยภาพของศูนย์กายภาพบำบัด ตอบข้อซักถามต่างๆระหว่างการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้พร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562