โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
August 03 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน

สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ปลูกป่าทดแทน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติ ช่วยลดภาวะโลกร้อน  ตลอดจนช่วยสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าแผนกและพนักงานโรงพยาบาลฯร่วมลงมือลงแรงปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ อย่างแข็งขันร่วมกับชุมชนบ้านหนองปลามัน เช่น ต้นสัก ต้นสารภี จำนวน 150 ต้น  ณ ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562