ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

สาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตอน ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก 
โดย นายแพทย์สุรสิทธิ์ สากระแสร์ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตเด็ก
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม