โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” แก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2561
December 24 / 2018

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” แก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2561

 

           โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นทุกปี โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชุมชนได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาสุขภาพให้ถูกสุขอนามัย และตระหนักถึงการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา มุ่งเน้นการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นการให้ความรู้เชิงป้องกัน กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากและฟัน ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานใต้อาคาร FOOD COURT โครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ท เซ็นเตอร์