โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
June 03 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

เรื่อง  “ Professional Care in Cardio & Cerebrovascular Disease บทบาทของทีมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอย่างมืออาชีพ ” 

เพื่อเป็นการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ และทักษะเชิงรุกในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการนำเสนอเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมการ

พยาบาลที่มีประสบการณ์ โดยมี นพ.ธวัชชัย   ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ  

โดยภายในงานได้รับความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพ ในเขต 17 จังหวัด ภาคเหนือ   จำนวนกว่า 400 ท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560