งานประชุมวิชาการ การพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ครั้งที่ 12
June 01 / 2016

รงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดการประชุมเชิงวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 12
เรื่อง  “ Professional Care in Cardio & Cerebrovascular Disease ”  โดยมี นพ.ธวัชชัย   ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ สำหรับพยาบาลวิชาชีพทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือ 
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา