รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

โดย พญ.วรรณกร ภัทรจารี อายุรแพทย์โรคหัวใจ และมัณฑนากรหลอดเลือด โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

การตรวจหลอดเลือดตีบตันเพื่อป้องกันอัมพาตเฉียบพลัน

โดย นพ.ประชา กัญญาประสิทธ์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท และสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม