รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ภาวะเบาหวานขึ้นตา

โดย พญ.รัชดา ศิริวันสาณฑ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โภชนาการผู้ป่วยโรคหัวใจ

โดย พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม