วารสาร รพ.เชียงใหม่ ราม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557