วารสาร รพ.เชียงใหม่ ราม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2558