โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO
November 25 / 2023

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร และ ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยคุณฐิติพันธุ์ ไม้ประเสริฐ หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ และหัวหน้าแผนกให้การต้อนรับ อ.ปนัดดา วิรุฬห์บุญภัทร หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน อ.บรรยง คันธวะ ,รศ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ และ ผศ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ ผู้ตรวจการประเมินด้านวิชาการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2022 และมาตรฐาน ISO 15190:2020 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจรับรองครั้งที่ 5 (Re-accreditation ครั้งที่ 4) โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารหอพัก

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม