โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ส่งมอบห้องพยาบาล ให้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
April 05 / 2018

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ส่งมอบห้องพยาบาล ให้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

 

               โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดพิธีส่งมอบห้องพยาบาล พร้อมยาสามัญ ชุดอุปกรณ์เวชภัณฑ์แก่สวนสัตว์เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) แก่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่

                  นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ และทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นตัวแทนส่งมอบห้องพยาบาลสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่  4 เมษายน 2561  ณ ห้องพยาบาลสวนสัตว์เชียงใหม่

                  โดยนายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้กล่าวว่า สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืนและได้มาตรฐานสากล โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินตามพันธกิจของสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการสนับสนุน จัดตั้งห้องพยาบาล แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ซึ่งใช้งบประมาณในการปรับปรุงก่อสร้างพร้อมสนับสนุนยาสามัญ ชุดอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ ประจำห้องพยาบาลทุกเดือน รวมทั้งการอบรมแก่บุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 350,000 บาท  เนื่องจากในแต่ละปีจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้บางครั้งอาจเกิดความแออัด และอาจเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งการจัดตั้งห้องพยาบาล และอบรมครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ให้แก่บุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไป