โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (ห้องยา IPD, OPD) สมัคร
พนักงานโอเปอเรเตอร์ สมัคร
พยาบาล (IPD Inter, เด็ก) สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
เภสัชกร (IPD) สมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล สมัคร
พนักงานแม่บ้าน(ห้องผ้า,วอร์ด) สมัคร