ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง กัณฐิกา สิงห์สี

ชื่อ
แพทย์หญิง กัณฐิกา สิงห์สี
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- General Pediatrics
การศึกษาและคุณสมบัติ
M.D.,2013 Chiangmai University, Thailand
Thai Board in Pediatrics, Thai Medical Council, Thailand, 2018
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 กรณีทำนัด ติดต่อที่แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โทร.053-920300 ต่อ 5123, 5124, 5125, 8004

นายแพทย์ กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

ชื่อ
นายแพทย์ กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติ, เวชบำบัดวิกฤติ
ภาษา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 00:00 - 00:00

นายแพทย์ กานต์ เวชอภิกุล

ชื่อ
นายแพทย์ กานต์ เวชอภิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- Pediatric Endocrinology
- Thyroidology
- Molecular Medicine
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D., ( First – honors , Gold Medal ) , Chiangmai University , Thailand , 2007
2. Thai Board of Pediatrics, Thai Medical Council, Thailand, 2011
3. Thai subboard of Pediatric Endocrinology, Thai Medical Council, Thailand , 2013
4. Doctor of Philosophy ( Ph.D ) in Molecular Medicine, Erasmus Medical Center , the Netherlands, 2019
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

นายแพทย์ กานต์ พงษ์สุวรรณ

ชื่อ
นายแพทย์ กานต์ พงษ์สุวรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00

นายแพทย์ การันตร์ วงศ์ปราการสันติ

ชื่อ
นายแพทย์ การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช
ภาษา :
Primary: Thai Secondary: English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
-Cinema Therapy
-Media Psychology
การศึกษาและคุณสมบัติ
- M.D. , BSC, 2010, Thamasart University , Thailand.
- Thai Board in Psychiatry, Thai Medical Council, Thailand , 2013
วัน เวลา สถานที่