ศูนย์โรคมะเร็ง

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

     ปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีมากขึ้นรองมาจากโรคหัวใจและอุบัติเหตุ โรคมะเร็งมีโอกาส ให้หายได้ถ้าตรวจพบในระยะแรกเริ่ม และได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง ในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งทีมงาน, บุคลากรทางการแพทย์, อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย

     ศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง, เภสัชกรและพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการให้ยาเคมีบำบัด โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศัลยแพทย์ และรังสีแพทย์ในการวางแผนการรักษา อีกทั้งยังให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

 

การตรวจหามะเร็งและการดูแลรักษา

  • เริ่มต้นด้วยการตรวจหามะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วย เครื่องแมมโมแกรม, การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT), การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมถึงการตรวจเลือด, การตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น

  • ทีมแพทย์แต่ละสาขาและทีมพยาบาลที่ให้คำปรึกษาและวางแผนให้การรักษาแบบครอบคลุม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

  • ให้การรักษามะเร็งทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางเดินอาหาร และมะเร็งอื่นๆ ที่ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา

  • ให้การรักษามะเร็งสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ และอื่นๆ ที่ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด และให้ัยาเคมีบำบัด โดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านมะเร็งนรีเวช

  • ให้การรักษามะเร็งทุกชนิดที่ต้องรักษาด้วยวิํธีให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) ทางเส้นเลือด ที่มีผลข้างเคียงน้อยโดยอายุรแพทย์โรคมะเร็ง และทีมพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งตัวผู้ป่วย และครอบครัว

  • พยาบาลที่มีความชำนาญแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อลดอาการข้างเคียงต่างๆ ระหว่างรับการรักษา รวมถึงทีมพยาบาลติดตามอาการหรือเยี่ยมบ้าน เพื่อให้คำปรึกษาหลังจบการรักษาแล้ว ตลอดจนมีการดูแลครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากมะเร็งบางชนิด สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 

  • เนื้องอก ซีส ที่ผู้หญิงควรรู้