รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

สาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตอน ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

ภาวะเบาหวานขึ้นตา

โดย พญ.รัชดา ศิริวันสาณฑ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โภชนาการผู้ป่วยโรคหัวใจ

โดย พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

โดย พญ.วรรณกร ภัทรจารี อายุรแพทย์โรคหัวใจ และมัณฑนากรหลอดเลือด โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม